Bio-energie
Nederlandse en Europese
doelstellingen voor Bio-energie

Van bio-massa naar bio-energie
Biologische aërobe en
anaërobe omzetting

De brandstof (input)
Bio-ethanol
Bio-gas
Warmte en kracht
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Bio-energie
Bio-energie is energie die opgewekt wordt uit biomassa. Onder biomassa wordt verstaan: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, evenals de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.

Bij biomassa kan gedacht worden aan:

  • Snoeiafval (afkomstig van plantsoenen en bossen);
  • Dunningshout uit bossen;
  • Rest- en afvalhout uit de industrie (bijvoorbeeld uit houtzagerij, kapotte pallets);
  • Groente-, fruit- en tuinafval (gft);
  • Industrieel afval (levensmiddelen fabrieken, fruit & groente verwerkende fabrieken, brouwerijen, veevoeder fabrieken, (pluim)vee slachterijen)
  • Afgekeurde partijen, bv levensmiddelen, granen, fruit
  • Agrarische residuen, zoals stro en mest;
  • Gewassen die speciaal worden geteeld voor energiedoeleinden (= energieteelt), zoals wilgen, populieren, hennep, granen, mais, suikerbieten
  • Slib (zuiveringsslib van communale of industriële waterzuiveringen, papierslib).

Ook bepaalde vormen van organisch afval kunnen dus als biomassa worden aangemerkt. Over het algemeen zijn deze stromen aanzienlijk minder verontreinigd en meer als (schone) brandstof aan te merken, dan het materiaal dat bij afvalverbrandingsinstallaties wordt verwerkt.

De energie uit biomassa is op te wekken door het verbranden, vergassen of vergisten van biomassa of om de biomassa eerst om te zetten in vloeibare brandstoffen en daarna te gebruiken als brandstof voor bijvoorbeeld voertuigen.
Bio-energie is CO2-neutraal. Dat betekent dat er bij de energieomzetting uit biomassa geen extra CO2 aan de atmosfeer wordt toegevoegd. Planten, bomen en andere vormen van biomassa nemen tijdens hun groei CO2 op uit de lucht en zetten dat om in plantaardige bouwstoffen. Bij de omzetting van biomassa naar elektriciteit en warmte komt deze CO2 weer vrij.

Niet iedereen is het eens met alle producten die ingezet kunnen worden voor bio-energie. Er is discussie over het gebruik van bepaalde vervuilde biomassastromen, zoals zuiveringsslib, biomassa afkomstig van dieren (bijv. mest) en behandeld (geverfd of verduurzaamd) hout. Bij gebruik van vervuilde biomassa kunnen milieubelastende restproducten vrijkomen zoals stikstofoxiden, kwik, stof en overige emissies (bv. zware metalen), afhankelijk van de samenstelling van de biomassa, het omzettingsproces en de eventueel aanwezige rookgasreiniging.